Projekti tutvustus

Projekti SUSTAIN eesmärk on arendada kodus elavatele eakatele suunatud integreeritud hooldusteenuseid, mis hõlmavad nii tervise- kui ka sotsiaalhoolekandevajadusi. Sellelt veebilehelt leiate üksikasjalikumat infot projekti tausta ja ülesehituse kohta.

Projekti SUSTAIN taust

Kaasaegseid Euroopa ühiskondi iseloomustab kõrgem keskmine eeldatav  eluiga, mis on kahtlemata positiivne areng, kuid esitab omaltpoolt väljakutseid tervishoiusüsteemile nii tervena elatud eluaastate osakaalu suurendamise osas kui ka abivajajatele kvaliteetsete hooldusteenuste pakkumise aspektist. Valitsused soodustavad nö vananemist kohapeal ja kogukondlikku hooldussüsteemi ning püüavad vastu tulla inimeste ootustele elada oma kodus võimalikult kõrge eani. Integreeritud hooldus, mis hõlmab nii formaalset kui mitteformaalset hooldust, on laialdaselt aktsepteeritud kui hooldusteenuste pakkumise peamine arengusuund tulevikus.

Tänapäeval on paljud inimesed ka kõrges eas hea tervise juures ning osalevad endiselt aktiivselt ühiskondlikus elus kogu oma elu jooksul. Paraku kaasneb vanusega siiski organism nõrgestumine, (hulgi)haigestumused ja puuete esinemise tõenäosus, mis võib tingida vajaduse erinevate tervise- ja sotsiaalhooldusteenuste järele. Kuigi abi vajavate eakate inimeste valikuvõimalused võivad olla piiratud tulenevalt puudulikest tugikeskkondadest või -võrgustikest, siis käivad nende probleemidega reeglina kaasas ka piiratud sotsiaalne osalus, vähenenud enesega hakkamasaamine ja sõltuvus hooldusest, mis viib pikaajaliste hooldus- ja tugiteenuste kasutuselevõtuni.

Eakate optimaalseks toetamiseks on vajalikud kestlikud tervishoiusüsteemid, mis tegelevad nii tervise- ja sotsiaal-hooldusvajaduste ennetamise kui ka lahendamisega, võimaldades pikas perspektiiviks ka tervishoiukulusid säästa. Integreeritud hooldust peetakse üldiselt peamiseks viisiks, kuidas seda eesmärki saavutada. Üha rohkemates EL liikmesriikides võetakse kasutusele integreeritud hoolduse meetmeid kui uue, ohutu ja tõhusa, ennetusele suunatud hooldusteenuse pakkumise mudelina eakatele. Integreeritud hoolduseks nimetatakse selliseid teenuseid, mis üritavad ennetavalt struktureerida ja koordineerida eakate hooldust kodustes tingimustes ja parandada tulemuslikkust üritades samal ajal piirata kulutusi. Integreeritud hoolduse tuumikelementideks on:

  1. Tervise- ja sotsiaalhooldusvajaduste ennetav hindamine;
  2. Indiviidikesksus, mis saavutatakse eakate ja nende hooldajate kaasamise kaudu nende endi hooldusprotsessi planeerimisse ja otsustamisse;
  3. Erinevate erialade spetsialistide kaasamine (st. ennetustöö, tervishoid, sotsiaalhooldus jms), kes teevad koostööd eakate ja nende hooldajatega;
  4. Hooldusteenuse korraldus, mis tagab teenuse pakkumise järjepidevuse;
  5. Erinevate meetodite pakkumine: nii hooldusteenustega seotud meetodid kui ka soodustavad meetodid (nt. IKT süsteemid).

Integreeritud hoolduse tõhususe kohta ei ole veel lõplikult veenvat tõendusmaterjali. Ühtlasi on vähe teadmisi selle kohta, kuidas integreeritud hooldust korraldada, ellu viia ning edukalt toimivaid teenuseid muudesse piirkondadesse ja süsteemidesse üle kanda.

Projekti eesmärk

Nende väljakutsetega toime tulemiseks pandi kokku üleeuroopaline valdkondadeülene konsortsium SUSTAIN, mille sihiks on saavutada järgmised eesmärgid: 1. arendada olemasolevaid eakatele suunatud integreeritud hooldusteenuseid koduseks toimetulekuks erinevate tervise- ja sotsiaalhooldusvajadustega, keskendudes indiviidikesksusele, ennetusele, tõhususele ja ohutusele; 2. tagada, et integreeritud hooldusteenustele tehtavad täiendused oleksid sobivad ja kohaldatavad ka teistele süsteemidele ja piirkondadele Euroopas.

Üldine lähenemine

Projekt SUSTAIN kestab 4 aastat ning jaguneb kolme omavahel seotud etappi. Esimeses etapis (nn. ettevalmistusfaas) luuakse koostöösuhted seitsme partnerriigi (Austria, Eesti, Hispaania, Holland, Norra, Saksamaa ja Ühendkuningriik) integreeritud hooldusteenuste pakkujatega (igast riigist kaasatakse kaks projekti), kes on näidanud üles huvi olemasoleva tegevuse arendamiseks. Selleks, et arenguvajadusi hinnata, viiakse igas partnerriigis läbi alushindamised, et kaardistada analüüsitavate hooldusteenuste pakkujate kogemused, tugevused ja nõrkused ning peamiste osapoolte suhtumised muutustesse.

Teises etapis (st. rakendusuuring täiustamaks olemasolevaid tegevusi) töötatakse igale vaatlusalusele hooldusteenusele välja eelmises etapis läbi viidud hindamistulemuste alusel kohandatud arendusmeetmed ning viiakse need ellu koostöös erinevate osapooltega (st. poliitikakujundajad, tervisekindlustajad, tervise- ja sotsiaalhooldusspetsialistid, eakad, hooldajad). Arenduste rakendamine ning kogu protsessi ja selle tulemuste üldine hindamine toimub mitmemeetodilist lähenemist kasutades (i.k. Evidence Integration Triangle, EIT). Erinevate hooldusteenuste andmete võrdlemiseks ja lõimimiseks viiakse läbi kõiki andmeid hõlmavad üldanalüüsid, et üldjoontes tuvastada, kelle jaoks millised lahendused toimivad, mis tingimustes ja millise tulemuslikkusega.

Kogu projekti kestuse vältel on oluline tagada arenduste ülekantavus erinevatesse kontekstidesse, et erinevatel piirkondadel ja riikidel oleks võimalik saadud teadmisi kasutada ja õppida üksteise kogemustest. Kolmandas faasis töötatakse eelnevatele tulemustele tuginedes välja erinevatele kasutajatele suunatud praktilised väljundid ja juhendmaterjalid. Lisaks töötatakse välja sihtgrupipõhised materjalide levitusstrateegiad, et maksimeerida projekti SUSTAIN tulemuste praktilist rakendamist.

Nende eesmärkide saavutamiseks on projekti meeskond jagatud kaheksasse töögruppi (i.k. work package, TG), mis tegelevad vastavalt rakendamise ja hindamisega (TG3-5), teadmiste edasiandmise (TG6), infolevituse (TG7) ja IT-toega (TG8) (vt Joonis). Gruppide TG3-6 töö tulemused võtab üle TG7, mille ülesandeks jääb väljundite levitamise koordineerimine. TG3-7 tegevust toetab projektijuhtimise grupp (TG1), metodoloogia kvaliteedigrupp (TG2) ja IT-tugi (TG8).

Work-packages_EST