Mida kujutab endast projekt SUSTAIN?

Projekti eesmärk on reaalselt parandada eakatele pakutavate hooldusteenuste korraldust Euroopas pöörates eritähelepanu nendele inimestele, kes seisavad üheaegselt silmitsi mitmete erinevate tervise- ja sotsiaalhoolekandeteenuste vajadustega. Sellelt veebilehelt leiate põhjalikumat teavet projekti SUSTAIN tausta ja tegevuste kohta.

Projekt SUSTAIN on ajendatud asjaolust, et eakate hooldus  on kõikides Euroopa riikides ebarahuldavalt korraldatud. Tulemuseks on olukord, kus pakutavad teenused ei vasta sageli eakate tegelikele vajadustele, mis viitab sellele, et hooldusteenuste kvaliteet ja väljundid vajavad parandamist.

Konkreetsemalt on projekti eesmärgiks toetada ja arendada integreeritud pikaajalist hooldust. Hooldusteenuste integreerimise all on siinkohal mõeldud järgmist:

 • eakate hooldus on paremini korraldatud ja sellega tegelevad vastava valdkonna spetsialistid;
 • eakate tervise- ja sotsiaalhoolduse vajadused on põhjalikult kaardistatud;
 • teenusepakkujad koguvad tagasisidet eakatelt ja mitteametlikelt hooldajatelt (lähedastelt),  üritades kaasata neid otsuste tegemisse ja kohandada teenuseid võimalikult suures ulatuses lähtuvalt konkreetsete inimeste reaalsetest vajadustest ja eelistustest (indiviidikeskne hooldus);
 • pikaajalist hooldust pakkuvasse meeskonda kuuluvad spetsialistid erinevatest eluvaldkondadest (nt. ennetustöö, tervishoid, sotsiaalhooldus jms) ning pakutakse erinevat tüüpi tugiteenuseid (sh. uued tehnoloogiad);
 • teenust pakutakse järjepidevalt, ilma vahepealsete lünkadeta

Oleme seisukohal, et integreeritud hooldusteenustel on suur potentsiaal hoolekandeteenuste reaalseks parandamiseks ja kulude kokkuhoiuks. Kõige olulisem on aga see, et soovime tagada mugava hoolduse ning meelerahu nii teenuse kasutajatele kui ka nende lähedastele.  Soovime, et hooldusteenused oleksid hästi korraldatud, kaasates tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste, kes on vajadusel inimeste jaoks olemas, et toetada neid iseseisva elu jätkamisel ka vanemas eas. Meie lõppeesmärgiks on toetada poliitikakujundajaid, et välja töötatavad meetmed ja teenused toetaksid paremini eakate vajadusi ja iseseisvat hakkamasaamist võimalikult pikas perspektiivis. Sellest tulenevalt on meie eesmärk parandada olemasolevate teenuste kvaliteeti, et viia need paremini vastavusse eakate vajadustega.

SUSTAIN on üleeuroopaline projekt, mis koondab partnereid kaheksa Euroopa riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Norra, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Põhjalikum teave partnerriikide kohta on leitav SIIT. Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni teadusuuringute- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020.

Projekti SUSTAIN tegevused

Projekti eesmärkide saavutamiseks oleme välja valinud 14 hooldus-teenust seitsmest riigist, mida hakatakse analüüsima ja arendama, seades esikohale eakate soovid ja vajadused, et töötada välja ohutud ja tõhusad lahendused. Ühtlasi soovime jagada oma kogemusi teiste teenusepakkujate ja riikidega, et nemad saaksid samuti areneda ja kutsuda ellu reaalseid muutusi üle Euroopa.

Konkreetsemalt hõlmavad projekti tegevused järgmist:

 • analüüsitakse 14 hooldusteenust, kogudes nende kohta andmeid ja intervjueerides seotud isikuid (nt. teenusepakkujad, -kasutajad, poliitikakujundajad, tervisekindlustuse pakkujad jms.);
 • koos kohaliku tasandi organisatsioonidega (nt. ühendused, seltsid jms.) töötatakse välja ja viiakse ellu hooldusteenuse parendusi, arvestades kvaliteediga seotud printsiipe ja väärtusi;
 • arendusi hinnatakse ja kogutakse andmeid nende mõju kohta, vahetatakse kogemusti riikide vahel ja koondatakse kokku õppetunnid edaspidiseks kasutamiseks nendele, kes soovivad samuti arendada integreeritud hooldusteenuste pakkumist;
 • kõik erinevad nipid, nõuanded, soovitused ja vahendid koondatakse ühte veebipõhisesse käsiraamatusse, mille eesmärk on näidata, kuidas hooldusteenuseid arendada ja integreertitud hooldusteenust pakkuda. See käsiraamat saab olema projekti üks peamiseid väljundeid.

Projekti SUSTAIN veebilehekülg

Projekti kodulehekülg on peamiseks suhtlus- ja infokeskkonnaks projekti kõikide tegevuste jaoks. Siit leiate teavet projekti eesmärkide ja partnerite kohta ning samuti infot ja uudiseid analüüsitavate hooldusteenuste kohta, mis on suunatud integreeritud hooldusteenuste arendamiseks. Ühtlasi kasutame seda platvormi laiema avalikkuse teavitamiseks projekti tegevustest ning jagame uudiseid edusammude kohta.

Siit leiate viited veebilehe erinevate alateemade juurde:

Põhjalikum ülevaade projektist

Projekti partnerid

Projekti kaasatud hooldusteenused

Uudised ja sündmused (ainult ingliskeelsena)

Projekti materjalid

Mis kasu saavad sellest projektist eakad inimesed, mitteametlikud hooldajad (lähedased) ja neid esindavad organisatsioonid?

 Võttes lähtealuseks konkreetsed hooldusteenused, üritame selle projekti raames jõuda võimalikult lähedale tegelikele olukordadele, millega eakad inimesed ja nende hooldajad reaalselt kokku puutuvad ja toime peavad tulema, tagades seeläbi, et projekti tulemused kajastavad nende ootusi ja vajadusi.

Projekt SUSTAIN toetab eakate ja nende hooldajate aktiivset osalust kohtumiste ja intervjuude kaudu. Projekti raames töötatakse välja suunised, kuidas neid teenuste parendamisel koos poliitikakujundajatega tõhusamalt kaasata. Selleks, et suunised oleksid asjakohased ja praktiliselt kasutatavad, tuleb need välja töötada koosöös eakate, nende hooldajate ja neid esindavate organisatsioonidega.

Eakate ja nende esindusorganisatsioonide kaasamist toetab Euroopa suurim vanemaealiste esindusorganisatsioon AGE Platform Europe.

Kuidas saavad eakad, nende hooldajad ja esindusorganisatsioonid projektis osaleda või seda toetada?

 Projekti saate toetada näiteks järgmiste tegevuste kaudu:

 • levitage infot projekti ja selle tulemuste kohta;
 • juhul, kui elate mõnes projekti partnerriigis, võtke ühendust kohaliku partnerorganisatsiooniga;
 • rääkige projektist oma kontaktidele ja kogukonnale ning tuttavatele spetsialistidele;
 • registreeruge meie uudiskirja lugejaks, esialgu ainult ingliskeelsena (täpsem info veebilehe allääres).

Projektis saate osaleda järgmiste tegevuste kaudu:

 • võtke ühendust meie projektijuhiga ja rääkige meile oma huvist;
 • jagage meiega oma kogemusi ja teadmisi kaasavatest meetoditest hooldusteenuste arendamisel;
 • andke meile teada teil ette tulnud raskustest, aga ka oma ootustest ja ettepanekutest eakatele suunatud hooldusteenuste arendamiseks;
 • ühinege laiema aruteluga Internetis kasutades teemaviidet #SUSTAINeu.