Detaljert prosjekt informasjon

SUSTAIN prosjektet har som målsetting å forbedre intergrert omsorg for eldre mennesker som bor hjemme med sammensatte helse- og sosiale omsorgsbehov. Denne siden vil gi mer informasjon om utgangspunktet og rammeverket for prosjektet.

Utgangspunktet for SUSTAIN

Økt levealder er en positiv utvikling i samfunnet vårt, men en utfordring for helsesystemer når det kommer til å øke friske leveår, tilby kvalitet i omsorg og gi støtte til de som trenger det. Regjeringer oppfordrer til lokale omsorgstiltak og innfrir eldre menneskers forventning om å leve i egne hjem så lenge som mulig. Integrert omsorg som inkluderer både faglærte og ufaglærte (pårørende) er allment anerkjent som veien videre i omsorgsgivning.

Mange mennesker eldes med helsen i behold og er aktive deltakere i samfunnet gjennom hele livet. Likevel øker forekomsten av skrøpelighet, (multi)morbiditet og uførhet med alderen og fører til flere helse- og sosiale omsorgsbehov. Eldre menneskers helsetilstand medfører ofte redusert sosial omgang, redusert selvstendighet og økt omsorgsavhengighet. Resultatet blir følgelig økt bruk av langtids pleie- og omsorgstjenester.

Bærekraftige helsesystemer som ivaretar og forebygger helse- og sosiale omsorgsbehov er nødvendige for å støtte eldre mennesker og samtidig begrense helsekostnader på lengre sikt. Det er allment anerkjent at integrert omsorg kan oppnå denne visjonen. I et økende antall av EUs medlemsstater løftes integrerte omsorgstiltak fram som nye modeller for trygg, effektiv og forebyggende omsorg for eldre mennesker. Integrerte omsorgstiltak defineres som tiltak som proaktivt forsøker å organisere og koordinere omsorg for eldre mennesker i deres hjem, forbedre helseutfall samt begrense kostnader. Sentrale elementer i integrert omsorg er:

  1. Proaktiv evaluering av helse- og sosiale omsorgsbehov
  2. Personsentrert fokus som involvere eldre mennesker og deres pårørende i beslutning- og planleggingsprosessen av omsorgtilbudet
  3. Bruk av faglærte fra forskjellige disipliner (forebygging, helsetjenster, sosialomsorg) som samarbeider med eldre mennesker og deres pårørerende
  4. Koordinering for å forsikre kontinuitet i omsorg og støtte
  5. Ytelse av flere tiltak: omsorgsrelaterte tjenester og tilretteleggende hjelpemidler (f.eks. felles IKT systemer).

Evidens av integrert omsorgs er ufullstendig. Det er også lite kunnskap om hvordan integrert omsorg kan praktiseres, implementeres og overføres til andre områder og helsesystemer.

Prosjektets mål

Som svar på disse utfordringene har et europeisk konsortium (SUSTAIN) blitt satt sammen for å jobbe mot de følgende målene: 1. Forbedre etablerte integrerte omsorgstiltak for eldre mennesker som bor hjemme med sammensatte helse- og sosiale omsorgsbehov, og sikre at tiltakene er pasientsentrerte, forebyggende, effektive og trygge. 2. Forsikre at forbedringene av de integrerte omsorgstiltakene er anvendlige og tilpasningsdyktige i andre helsesystemer og regioner i Europa.

Generell tilnærming

SUSTAIN prosjektet går over fire år og er delt inn i tre faser. I løpet av den første fasen (forberedelsesfasen) vil det etableres samarbeidsavtaler med to etablerte omsorgstiltak i syv land (Østerrike, Estland, Tyskland, Nederland, Norge, Spania og Storbritannia) som ønsker å forbedre nåværende praksis. Grunnlinjevurderinger blir gjennomført for å indentifisere styrker, svakheter, holdninger og forberdingspotensial hos involverte interessenter i hvert land.

Fase to (implementering og forbedring av eksisterende integrerte omsorgstjeneste) baseres på funn fra grunnilnjevurderingene. Skreddersydde forbedringsprosjekter vil bli utarbeidet og implementert i samråd med interessenter (i.e. beslutningstakere, forsikringsselskaper, helsepersonell, brukere og pårørende). Implementering av forbedringsprosjektene og vurderingen av  denne fasens resultater baseres på en multi-metodisk tilnærming kalt Evidence Integration Triangle (EIT). Overordnede analyser blir gjennomført for å sammenligne og integrere data fra de forskjellige prosjektstedene for å kunne identifisere hva som fungerer i de forskjellige sammenhengene og med hvilke resultater.

Gjennom hele prosjektet er overførbarhet av forbedringsprosjektene avgjørende for å forsikre at de forskjelige regionene og landene kan  lære  og nyttiggjøre seg av hverandres kunnskap og erfaringer. I den tredje fasen (konvertering til produkter og utfall) vil tidligere arbeid oversettes til produkter og resultater for forskjellige brukergrupper. Skreddersydde formidlingsstrategier vil bli utformet for å øke omsetningen av SUSTAINs funn.

For å oppnå disse målene har prosjektgruppen blitt delt inn i åtte arbeidspakker (WPs) som inkluderer implementering og evaluering (WP3-5), kunnskapsoversettelse (WP6), formidling (WP7), prosjektledelse (WP1), metodisk støtte (WP2), og IT støtte (WP8) (se figur). WP3-6 leveres til WP7 som koordinerer formidling av resultatene. WP3-7 støttes av prosjekt ledelsen (WP1), høye krav til metodisk stringens (WP2) og IT (WP8).

Work-packages_NO