Hva er SUSTAIN prosjektet?

SUSTAIN har som målsetting å forbedre måten omsorgstjenester for eldre mennesker organiseres og utøves i Europa, særlig med tanke på eldre som har sammensatte helse- og sosiale omsorgsbehov. Denne siden inneholder ytterligere informasjon om utgangspunktet og aktivitetene til SUSTAIN.

Prosjektet tar utgangspunkt i at samtlige europeiske land har et forbedringspotensial når det kommer til koordinering av omsorg for eldre mennesker.

SUSTAIN tar sikte på å støtte og videreutvikle det vi kaller ´integrert omsorg´ og med integrering av omsorg mener vi at:

 • omsorg for eldre er bedre organisert og faglærte koordinerer tjenestene de yter;
 • eldre menneskers helse- og sosiale omsorgsbehov blir vurdert riktig;
 • tjenesteytere lytter til eldre mennesker og deres pårørende/omsorgsgivere, og forsøker å involvere dem i avgjørelser som angår dem, samt yter tjenester som er i tråd med deres behov og preferanser så langt det lar seg gjøre (´personsentrert omsorg’);
 • faglærte fra forskjellige disipliner er inkludert i omsorgsteamet (forebyggende helse, helsetjenester, sosialomsorg) og forskjellige typer støtte og hjelpemidler tilbys ( inkludert nyere teknologi);
 • Omsorg tilbys sammenhengende uten avbrudd i omsorgstilbudet.

Vi tror at integrert omsorg har potensial til å forbedre omsorgstjenester og gi noen kostnadsreduksjoner. Mest av alt, ønsker vi at omsorg skal være behagelig og gi trygghet til tjenestebrukere og deres pårørende. Vi vil at tjenester skal være velorganiserte og at de skal tilby støtte fra helse- og sosialarbeidere som bidrar til at brukere kan leve selvstendig liv. I siste instans ønsker vi å støtte beslutningstakere slik at retningslinjer og omsorgstjenester ivaretar eldre menneskers behov og legger til rette for selvstendige liv. Målsettingen vår er derfor å videreutvikle eksisterende tjenester i tråd med eldre menneskers behov.

SUSTAIN er et europeisk prosjekt som forener partnere fra åtte land i Europa: Østerrike, Belgia, Estland, Tyskland, Norge, Spania, Nederland og Storbritannia. For mer informasjon om partnerne, klikk her. Prosjektet er finansiert av Horisont 2020, EU Kommisjonens finansieringsprogram for forskningsaktiviteter.

SUSTAINs aktivitete

For å oppnå målene våre har vi valgt ut 14 omsorgstjenester i syv av landene som deltar i prosjektet. Tjenestene vil bli analysert og forbedret ved å sette eldre menneskers ønsker og behov i sentrum av tilretteleggelsen for en trygg og effektiv tjeneste. Vi ønsker å dele våre erfaringer med andre tjenesteytere og land, slik at også de kan utvikle seg og skape reel endring til fordel for brukere på tvers av Europa.

Prosjektet kommer til å:

 • analysere  14 omsorgstjenester ved å samle data og intervjue involverte aktører (helsearbeidere, brukere, beslutningstakere, forsikringsselskap osv.);
 • samarbeide med lokale organisasjoner (foreninger, lag osv.) for å utforme og implementere en rekke forbedringer i omsorgstilbudet basert på  sentrale prinsipper og verdier for kvalitet i omsorg;
 • evaluere utviklingen og samle informasjon om opplevelser og erfaringer, dele best praksis mellom landene og lage instruksjoner for andre interessenter som ønsker å forbedre sine integrerte omsorgstilbud;
 • samle tips, råd, anbefalinger og andre hjelpemidler i en online handlingsplan som viser hvordan man kan forbedre omsorgstjenester og tilby integrert omsorg. Handlingplanen blir et viktig resultat av prosjektet.

SUSTAINs nettside

Nettsiden tar sikte på å være et sentralt knytepunkt for alle prosjektaktiviteter. Her kan du finne informasjon om prosjektets formål og partnere, samt informasjon og oppdateringer om prosjektstedene som videreutvikler sine integrerte omsorgstjenester. Vi vil også forsøke å  informere publikum om prosjektets aktiviteter og framdrift.

Her finner du linkene til øvrig innhold på nettsiden:

Detaljert prosjekt informasjon

SUSTAIN partnere

Omsorgstjenestene som deltar i prosjektet

Siste oppdateringer og arrangementer (tilgjengelig på engelsk)

Produkter utviklet av SUSTAIN

Hvordan kan eldre mennsker, pårørende og organisasjoner dra nytte av prosjektet?

Med utgangspunkt i eldre mennesker og deres pårørendes konkrete oppleveleser og erfaringer forsøker prosjektet å nærme seg eldres virkelighet så mye som mulig slik at SUSTAINs resultater reflekterer deres ønsker og forventninger.

Prosjektet oppfordrer til sterk deltakelse fra eldre mennesker og deres pårørende og invitere de derfor til møter og  intervjuer. SUSTAIN vil utarbeide retningslinjer for hvordan man kan engasjere brukere i utvikling av omsorgstjenester. Retningslinjene skal være relevante og realistiske og skal utarbeides i samråd med eldre mennesker, pårørende og deres interesseorganisasjoner.

Vårt engasjement av eldre og deres interesseorganisasjoner støttes av AGE Platform Europe som er Europas hoved interesseorganisasjon for eldre.

Hvordan kan eldre mennesker, pårørende og deres intereesseorganisasjoner ta del i og støtte prosjektet?

Du kan støtte prosjektet ved å:

 • Hjelpe oss å spre informasjon om prosjektet og resultater
 • Kontakte din nasjonale partner organisasjon hvis du bor i et av landene som er involvert i prosjektet
 • Diskutere prosjektet med ditt nettverk, lokalsamfunn og eventuelle leger du kjenner
 • Abonnere på vårt nyhetsbrev, foreløpig kun tilgjengelig på engelsk  (se nederst på siden)

Du kan delta i prosjektet ved å:

 • kontakte prosjektlederen og vise din interesse
 • dele dine erfaringer og kunnskap om medvirkende tilnærming i utvikling av omsorgstjenester
 • informere oss om de utfordringene du møter, hva du forventer og hva som skal til for å forbedre tjenestene
 • delta i nettdiskusjon ved å bruke hashtag #SUSTAINeu