Informació sobre el projecte

El projecte SUSTAIN té l’objectiu de millorar l’atenció integrada a la gent gran que viu a casa i pateix múltiples necessitats de salut i socials. Aquesta pàgina oferirà més informació sobre els orígens i l’estructura del projecte.

Orígens de SUSTAIN

Si bé l’augment de l’esperança de vida és un èxit de les nostres societats, els sistemes sanitaris han de fer front a reptes tant pel que fa a allargar els anys de vida amb bona salut com pel que fa a oferir una atenció i un suport de qualitat a aquelles persones que ho necessiten. Les administracions públiques fomenten “l’envelliment a casa” i una atenció centrada en la comunitat, i miren de satisfer el desig de la gent gran de viure a casa seva mentre sigui possible. L’atenció integrada, que inclou cuidadors formals i informals, és àmpliament reconeguda com el camí que cal seguir en l’atenció a la gent gran.

Moltes persones envelleixen amb bona salut i continuen participant activament en la societat al llarg de la seva vida. Malgrat això, la prevalença de la fragilitat, les malalties múltiples i la invalidesa augmenten amb l’edat i poden suposar diverses necessitats de salut i socials. Si bé la gent gran amb necessitat d’atenció pot veure’s limitada per la manca d’entorns i xarxes de suport, el seu estat de salut tot sovint suposa la restricció de la seva participació social, una pèrdua d’autoconfiança, dependència en relació als serveis socials i l’ús dels serveis de salut i suport a llarg termini.

Uns sistemes de salut sostenibles a l’hora de prevenir i satisfer les necessitats tant en l’àmbit social com sanitari són imprescindibles per oferir un suport de qualitat a la gent gran i, al mateix temps, sempre que sigui possible, limitar la despesa sanitària a llarg termini. L’atenció integrada és reconeguda àmpliament com la via principal per fer realitat aquesta doble funció. En un nombre cada cop més alt de països membres de la Unió Europea, s’impulsen iniciatives pel que fa a l’atenció integrada com a models nous per a una atenció eficient i orientada a la prevenció destinada a la gent gran. Podem definir les iniciatives d’atenció , iniciatives que persegueixen proactivament estructurar i coordinar l’atenció que rep la gent gran a les seves llars i millorar els resultats sanitaris al mateix temps que se’n limita la despesa. Els elements centrals d’una atenció integrada són:

  1. Valoració proactiva de les necessitats de salut i socials.
  2. Consecució d’un model centrat en les persones, tot implicant la gent gran i els seus cuidadors informals en la presa de decisions i en la planificació del procés d’atenció.
  3. Implicació dels professionals de diverses disciplines (prevenció, atenció sanitària i social) per tal que col·laborin amb la gent gran i els seus cuidadors informals.
  4. Coordinació de l’atenció per garantir la continuïtat de la prestació de serveis d’atenció i suport.
  5. Aplicació d’un ventall ampli d’intervencions, com ara: intervencions relacionades amb l’atenció i també aquelles que han de facilitar la gestió (és a dir, sistemes TIC compartits).

A més, són escassos els coneixements sobre com dur a terme una atenció integrada, com implementar-la amb èxit i com trasplantar les iniciatives reeixides a altres regions i sistemes de salut.

Objectiu del projecte

En resposta a aquests reptes, s’ha format un consorci multidisciplinari europeu (és a dir, SUSTAIN) per treballar amb vista als objectius següents: 1. Millorar les iniciatives ja consolidades d’atenció integrada per a la gent gran que viu a casa i té múltiples necessitats de salut i socials, tot garantint que se centrin en els pacients, estiguin orientades a la prevenció i siguin eficients i segures; 2. Garantir que les millores de les iniciatives d’atenció integrada siguin aplicables i adaptables a altres sistemes sanitaris i regions arreu d’Europa.

Estratègia general

El projecte SUSTAIN tindrà una durada de quatre anys i es divideix en tres fases interrelacionades. Durant la primera fase (fase de preparació), establirem relacions de treball ambdues iniciatives d’atenció integrada en cadascun dels set països (Àustria, Estònia, Alemanya, Països Baixos, Noruega, Espanya, Regne Unit), les quals han comunicat la motivació de millorar les seves pràctiques actuals. Per tal de decidir on cal aplicar les millores, es duran a terme avaluacions basals  en cadascuna de les iniciatives amb l’objectiu de comprendre les experiències, identificar els barreres i facilitadors de l’atenció integrada i decidir quines actituds caldrà canviar.

A la segona fase (implementació de la recerca per tal de millorar les iniciatives d’atenció integrada), que es basarà en els resultats de les avaluacions basals, es dissenyaran conjunts de millores adaptades que s’implementaran de comú acord amb els participants (responsables polítics, funcionaris, asseguradores de salut, professionals de l’atenció social i sanitària, gent gran i cuidadors informals). La implementació d’aquestes millores i l’avaluació general dels processos d’implementació i els seus resultats es duran a terme mitjançant una estratègia multimetodològica, el “Triangle d’Integració de l’Evidència” (EIT). Efectuarem un anàlisi global per tal de comparar i integrar les dades de les diferents iniciatives a fi d’identificar amb rigor quines estratègies funcionen, en quins casos i contextos i amb quins resultats.

Al llarg del projecte, la transferència de les millores a contextos diferents tindrà un paper central a l’hora de garantir que les diverses regions i països facin ús dels coneixements dels altres participants i de les seves experiències. A la tercera fase (traducció a productes i impactes), la tasca anterior es traduirà en productes i impactes per a diversos grups d’usuaris. Es dissenyaran estratègies de difusió personalitzades per tal de millorar el grau d’incorporació de tot allò que s’hagi descobert en el marc del projecte SUSTAIN.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’equip del projecte s’ha dividit en vuit programes de treball (WP) que inclouen la implementació i l’avaluació (WP3-5), la transferència de coneixements (WP6), la difusió (WP7), la direcció del projecte (WP1), el suport metodològic (WP2) i el suport IT (WP8) (Vegeu la figura). WP3-6 lliurarà les seves dades a WP7, que coordinarà la difusió dels resultats. WP3-7 rebrà el suport de la direcció del projecte (WP1), aplicarà altes cotes de rigor i coherència metodològica (gràcies a WP2) i rebrà suport IT (gràcies a WP8).