Projectinformatie

Het SUSTAIN-project heeft tot doel de integrale zorg voor thuiswonende ouderen met verschillende behoeften op het gebied van gezondheid en welzijn te verbeteren. Deze pagina geeft meer informatie over de achtergrond en de structuur van het project.

Achtergrond van het SUSTAIN-project

De levensverwachting wordt in onze moderne samenleving steeds hoger. Zorgstelsels staan daarmee voor de uitdaging om bij te dragen aan zowel het aantal gezonde levensjaren, als het bieden van goede kwaliteit van zorg aan hen die dat nodig hebben. Overheden stimuleren ouderen zo lang mogelijk thuis te wonen en daar zorg te ontvangen. Dat is vaak ook de wens van ouderen zelf. Integrale zorg, waarbij zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers betrokken zijn, wordt gezien als de richting waarin de zorgverlening zich moet ontwikkelen.

Veel mensen worden in goede gezondheid oud en blijven hun hele leven actief bijdragen aan de samenleving. Toch kunnen ouderen op hogere leeftijd meer last krijgen van bijvoorbeeld kwetsbaarheid, ziekte of invaliditeit. Daarmee groeit de behoefte aan zorg. Ouderen die zorg nodig hebben, hebben niet altijd een sociaal netwerk om hen te ondersteunen. Het gevolg hiervan kan zijn dat hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid afnemen en hun zorgafhankelijkheid toeneemt. Dit kan ertoe leiden dat langdurige zorg en ondersteuning van zorgprofessionals noodzakelijk worden.

Om ouderen hierin optimaal te ondersteunen, is er behoefte aan duurzame gezondheidszorg waarin aandacht is voor zowel gezondheid als welzijn en preventie, en waarmee op termijn ook kosten bespaard kunnen worden. Integrale zorg wordt door velen gezien als dé weg om dit doel te bereiken. In een toenemend aantal Europese landen worden initiatieven rondom integrale zorg ingezet als nieuw model voor veilige, efficiënte en op preventie gerichte zorg voor een groeiend aantal ouderen. Integrale zorginitiatieven worden gekenmerkt door het proactief structureren en coördineren van de zorg voor thuiswonende ouderen, en door betere uitkomsten van de zorg tegen lagere kosten.

Kernelementen van integrale zorg zijn:

  1. Proactief beoordelen van de behoeften op het gebied van gezondheid en welzijn.
  2. Centraal stellen van ouderen en hun mantelzorgers, door hen actief te betrekken in beslissingen aangaande hun zorgproces.
  3. Betrokkenheid van professionals uit verschillende disciplines (preventie, zorg, welzijn) die samenwerken met ouderen en mantelzorgers.
  4. Coördinatie van zorg, om de continuïteit van de zorgverlening en ondersteuning te waarborgen.
  5. Het leveren van verschillende soorten interventies: zorggerelateerde interventies (bijv. een zorgprogramma kwetsbare ouderen) en meer ondersteunende interventies (bijv. gedeelde ICT-systemen).

De effectiviteit van integrale zorg is nog niet wetenschappelijk bewezen. Ook is er nog weinig kennis over hoe integrale zorg uitgevoerd en geïmplementeerd moet worden en hoe initiatieven ook in andere regio’s en andere zorgsystemen kunnen worden toegepast.

Doel project

Als antwoord op deze uitdagingen is er een multidisciplinair Europees consortium samengesteld om de volgende doelen te bereiken: 1. het verbeteren van bestaande initiatieven voor integrale zorg aan thuiswonende ouderen met verschillende gezondheids- en welzijnsbehoeften, met aandacht voorpersoonsgerichtheid, preventie, veiligheid en efficiency; en 2. het geschikt maken van de verbeteringen in de integrale zorginitiatieven voor andere zorgsystemen en regio’s in Europa.

Aanpak project

Het SUSTAIN-project duurt vier jaar en bestaat uit drie met elkaar samenhangende fases. In de eerste fase (voorbereiding) werken we aan het opbouwen van een relatie met veertien al bestaande initiatieven op het gebied van integrale zorg in zeven Europese landen (Duitsland, Estland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Deze initiatieven hebben aangegeven gemotiveerd te zijn om hun bestaande manier van werken te verbeteren. Om inzicht te krijgen in waar verbeteringen nodig zijn, zullen we in elk land een nulmeting doen om van alle stakeholders de ervaringen, sterke en zwakke punten in het zorgproces en hun houding ten opzichte van verandering goed te kunnen begrijpen.

In de tweede fase (onderzoek naar de implementatie van verbeteringen) zullen, op basis van de resultaten uit de eerste fase, op de situatie toegesneden verbeteringen worden ontworpen en geïmplementeerd, samen met lokale belanghebbenden (beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsprofessionals, ouderen en mantelzorgers). De verbetering, het implementatieproces en de uitkomst ervan, zullen worden geëvalueerd. Dat doen we aan de hand van de zogeheten ‘Evidence Integration Triangle’. Overkoepelende analyses zullen worden uitgevoerd om de gegevens van de verschillende initiatieven met elkaar te kunnen vergelijken en te integreren. Op die manier kunnen we vaststellen wat er werkt, voor wie, in welke context en met welke uitkomst.

De toepasbaarheid van de verbeteringen in verschillende contexten staat gedurende het hele project centraal. Verschillende regio’s en landen kunnen op deze manier gebruik maken van elkaars kennis en leren van elkaars ervaringen. In de derde fase zal de uitkomst van fase 2 worden vertaald naar producten en toepassingen voor andere doelgroepen. Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van SUSTAIN breder opgepakt gaan worden, zullen de uitkomsten met op de situatie toegesneden strategieën onder de aandacht worden gebracht.

Om deze doelen te bereiken is het projectteam onderverdeeld in acht verschillende werkpakketten. Deze werkpakketten gaan over implementatie en evaluatie van verbeteringen (WP3-5), vertaling van opgedane kennis naar producten (WP6), kennisoverdracht (WP7), projectmanagement (WP1), methodologische ondersteuning (WP2) en ICT- ondersteuning (WP8 ) (zie figuur). De uitkomst van werkpakket 3 tot en met 6 vormt de input voor werkpakket 7, waar de verdere verspreiding en toepassing van de resultaten gecoördineerd wordt. Deze werkpakketten krijgen ondersteuning op het gebied van projectmanagement, methodologie en ICT.

Work-packages_NL