Wat is het SUSTAIN project?

SUSTAIN heeft tot doel bij te dragen aan betere kwaliteit en organisatie van de zorg voor ouderen in Europa. SUSTAIN richt zich daarbij in het bijzonder op ouderen met verschillende behoeften op het gebied van gezondheid en welzijn. Deze pagina geeft meer informatie over de achtergrond en activiteiten van het SUSTAIN-project.

In Europa is de ouderenzorg niet altijd goed gecoördineerd. Daardoor sluit de zorg niet goed aan op de behoeften van ouderen en kunnen de kwaliteit en het resultaat van de zorg nog sterk worden verbeterd.

Het SUSTAIN-project richt zich op het ondersteunen en verbeteren van wat we ‘integrale zorg’ noemen.

Met betere integrale zorg bedoelen we dat:

 • de zorg voor ouderen beter wordt georganiseerd en dat professionals de zorg die ze verlenen beter op elkaar afstemmen;
 • behoeften van ouderen op het gebied van gezondheid en welzijn goed in kaart worden gebracht;
 • zorgverleners zorgvuldig luisteren naar ouderen en hun mantelzorgers en manieren zoeken om hen te betrekken in de beslissingen die hen aangaan. Op die manier staat de persoon centraal en sluit de zorg zo goed mogelijk aan op zijn of haar wensen en behoeften;
 • professionals vanuit verschillende disciplines (preventie, gezondheidszorg, welzijn) samenwerken in een team en dat verschillende soorten ondersteuning worden geboden (inclusief nieuwe technologieën);
 • er continuïteit is in het verlenen van de benodigde zorg.

Wij denken dat integrale zorg de mogelijkheid biedt om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren en daarbij kosten te besparen. Maar we vinden het vooral belangrijk dat zorg aangenaam is en bijdraagt aan de gemoedsrust van ouderen en de mensen om hen heen. We willen dat de ouderenzorg goed georganiseerd is, met een team waarin zorg- en welzijnsprofessionals samenwerken en beschikbaar zijn om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Tenslotte streven we ernaar om beleidsmakers te ondersteunen, zodat er zowel in beleid als zorgverlening aandacht is voor de behoeften van ouderen en ondersteuning om hen zelfstandig te laten wonen. Kortom: het is ons doel om de bestaande zorgverlening te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van ouderen.

SUSTAIN is een Europees project waarin partners uit acht Europese landen samenwerken: België, Duitsland, Estland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Lees hier meer over onze partners. SUSTAIN wordt gefinancierd vanuit Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014–2020) van de Europese Unie (projectnummer 634144).

Activiteiten van SUSTAIN

Om ons doel te bereiken volgen we veertien initiatieven op het gebied van ouderenzorg in zeven deelnemende landen. Deze projecten worden geanalyseerd en verbeterd door de behoeften en wensen van ouderen centraal te stellen en de zorg op een veilige en efficiënte manier om hen heen te organiseren. We willen onze ervaringen ook delen met zorgverleners en beleidsmakers in Nederland en andere Europese landen, zodat ook zij verandering en verbetering tot stand kunnen brengen in het belang van ouderen.

Het project richt zich concreet op het:

 • analyseren van de veertien initiatieven op het gebied van integrale zorg, door gegevens te verzamelen en interviews af te nemen bij verschillende betrokkenen (bijv. zorgverleners, ouderen, beleidsmakers, zorgverzekeraars);
 • samen met een groep van belanghebbende organisaties op lokaal niveau ontwikkelen en implementeren van een aantal verbeteringen in de zorgverlening, waarbij kwaliteit van zorg centraal staat;
 • onderzoek doen naar deze verbeteringen en de ermee opgedane ervaringen. Deze ‘best practices’ zullen tussen landen onderling worden uitgewisseld, op basis waarvan we lessen kunnen trekken voor betrokken partijen én voor andere initiatieven op het gebied van integrale zorg die in de toekomst hun zorgverlening willen verbeteren;
 • beschikbaar stellen van ‘tips en tricks’, aanbevelingen en hulpmiddelen in een zogenaamde online ‘routekaart’. Deze routekaart laat zien hoe de dienstverlening kan worden verbeterd en hoe integrale zorg kan worden verleend. De routekaart is een belangrijk eindproduct van dit project.

De SUSTAIN-website

De website geeft een overzicht van alle projectactiviteiten. U vindt hier informatie over het project, de doelstellingen van het project en de projectpartners. Ook vindt u hier nieuws en informatie over de deelnemende initiatieven, die ernaar streven om integrale zorg verder te ontwikkelen. Tot slot willen we met deze website een breder publiek informeren over onze activiteiten en op de hoogte houden van onze voortgang.

Hier vindt u overzicht van de verschillende onderwerpen op deze website.

Gedetailleerde projectinformatie

SUSTAIN-partners

Initiatieven die aan het project deelnemen

Laatste nieuws en bijeenkomsten (in het Engels)

Opgeleverde producten

Hoe kunnen (organisaties voor) ouderen en mantelzorgers profiteren van dit project?

Door uit te gaan van concrete ervaringen, wil SUSTAIN aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van ouderen en mantelzorgers. Ouderen en mantelzorgers worden sterk in het project betrokken door hun deelname aan bijeenkomsten en interviews. Daarnaast zal SUSTAIN richtlijnen opstellen hoe ouderen en mantelzorgers, samen met beleidsmakers, betrokken kunnen worden bij het verbeteren van de zorgverlening. Om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen ook relevant en realistisch zijn, moeten ze ontwikkeld worden in samenwerking met ouderen, mantelzorgers en hun belangenorganisaties.

Het AGE Platform Europe ondersteunt ons in het betrekken van ouderen en hun organisaties. AGE Platform Europe is de belangrijkste Europese belangenorganisatie voor ouderen.

Op welke manieren kunnen ouderen, mantelzorgers en belangenorganisaties deelnemen, of het project ondersteunen?

U kunt het project ondersteunen door:

 • ons te helpen informatie over het project en de resultaten ervan te verspreiden;
 • contact op te nemen met de nationale vertegenwoordigende organisatie (als u uit één van de acht EU-landen afkomstig bent);
 • met de zorgprofessionals in uw netwerk en omgeving te praten over dit project;
 • u in te schrijven voor onze nieuwsbrief (zie de informatie onderaan deze pagina). De nieuwsbrief is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels.

U kunt deelnemen aan het project door:

 • uw interesse kenbaar te maken bij de projecteider;
 • uw ervaringen met en kennis over de participatieve aanpak in de verbetering van zorg met ons te delen;
 • ons te laten weten welke moeilijkheden u tegenkomt, wat u verwacht en wat er zou moeten worden gedaan om de ouderenzorg te verbeteren;
 • in online discussie de hashtag #SUSTAINeu te gebruiken.