..

Nederland

In 1x goed, Arnhem

Regio:
Arnhem, Nederland
Doelgroep:
Kwetsbare thuiswonende ouderen in de regio

‘In 1x goed’ is de naam van een project uitgevoerd door een bestaand netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Arnhem. Het doel van het project is het verduidelijken van de keuzes, scenario’s en bijbehorende implicaties voor thuiswonende ouderen (en hun naasten en professionals) met een plotseling intensievere zorgvraag (bijv. dementie of NAH). Dit om er uiteindelijk voor te zorgen dat thuiswonende ouderen de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment krijgen.

Wanneer er zich een crisissituatie voordoet (bijv. een val of een overbelaste mantelzorger) in de thuissituatie, wordt er vaak een ELV bed (tijdelijk verblijf) aangevraagd. Echter, tijdelijk verblijf is niet altijd de beste oplossing voor de oudere, omdat het kan leiden tot onrust en ongemak. Daarnaast is het vanuit financieel perspectief niet altijd efficiënt. Onnodige opnames in tijdelijk verblijf of ziekenhuis leiden tot hogere kosten. Om goede besluiten te kunnen nemen in crisissituaties is het belangrijk dat huisartsen, zorg- en welzijnsprofessionals samen holistisch kijken naar de oudere, en hun wensen en voorkeuren daarin meenemen. Dat betekent dat niet alleen een medische blik vereist is, maar er ook vanuit de familie en vanuit sociaal perspectief gekeken moet worden. Het is belangrijk dat de beste beslissing voor de oudere wordt gemaakt. Dit kan zijn: intensievere thuiszorg, ziekenhuisopname of tijdelijk verblijf, afhankelijk van de situatie en de behoeften van de oudere. Om de juiste keuze te kunnen maken, moet de samenwerking tussen de betrokken professionals en organisaties worden geïntensiveerd.

Integrale gezondheids- en welzijnszorg binnen het Geriatrische Zorgmodel in West Friesland

Regio:
West-Friesland, Noord-Holland
Doelgroep:
kwetsbare thuiswonende ouderen met een verhoogd risico op gezondheids- en welzijnsproblemen

De afgelopen jaren hebben zorg- en welzijnsprofessionals in West-Friesland gewerkt aan innovatieve manieren om de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen beter te organiseren. Zo begon de gemeente Medemblik met een sociaal wijkteam, waarin de gemeente samenwerkt met wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en opbouwwerkers om zo in te spelen op de zorg- en welzijnsbehoeften in de wijk. Ook werd case-management geïntroduceerd in de regio, om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Tot slot zijn huisartsenpraktijken in de regio gaan werken volgens het Geriatrisch Zorgmodel. In dit model brengen praktijkondersteuners van de huisarts de zelfredzaamheid, gezondheidsrisico’s en wensen en behoeften van de oudere in kaart aan de hand van het RAI-instrument, waarmee naar verschillende levensdomeinen gekeken wordt. Zo kan snel een overzicht verkregen worden van eventuele knelpunten en kan een individueel zorgplan worden opgesteld. Bij complexe zorgsituaties vindt multidisciplinair overleg plaats tussen de praktijkverpleegkundige, de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde, waarbij indien nodig ook andere zorg- en welzijnsprofessionals worden betrokken.

Tijdens het SUSTAIN project zetten professionals zich in om deze verschillende activiteiten met elkaar te verbinden, om zo beter aan te kunnen sluiten op de behoefte van de thuiswonende oudere.

Walcheren Integrale Zorgmodel: Zeeuwse Zorgschakels

Regio:
Walcheren, Zeeland
Doelgroep:
Kwetsbare thuiswonende ouderen in de regio Walcheren

Vanuit het SUSTAIN project werkten we oorspronkelijk samen met de Zeeuwse Zorgschakels. Helaas moesten zij zich wegens prioriteringsredenen terugtrekken uit het project.