..

Catalunya (Espanya)

Integració de l’atenció social i sanitària a Sabadell (Catalunya)

Regió:
Vallès Occidental
Grup Objectiu:
Persones amb múltiples necessitats de salut i socials. Els requisits d’admissió van ser definits conjuntament per professionals de l’atenció social i sanitària i ajuden a identificar la població diana (és a dir: malalts crònics o amb tractaments farmacològics complexos, o aquells que tenen mancança d’un cuidador principal o un cuidador no qualificat, entre d’altres).

Es tracta d’una iniciativa d’atenció basada en els serveis d’atenció primària en coordinació amb els serveis socials bàsics. La iniciativa es duu a terme en tres centres d’atenció primària (CAP Nord, CAP Ca N’Oriac i CAP Concòrdia) que ofereixen atenció sanitària i social a la població resident a la zona nord de la ciutat. La integració s’obté gràcies al fet que els professionals d’ambdós sectors comparteixen una agenda i els casos es discuteixen mensualment en reunions. Els plans d’intervenció es dissenyen en aquestes reunions i s’acorden amb els pacients i la família.

PCC/MACA/Geriatria (Pacients Crònics Complexos / Malaltia Avançada Crònica / Geriatria)

Regió:
Osona
Grup Objectiu:
Pacients crònics greus, pacients crònics avançats i majors de vuitanta-cinc anys

Es tracta d’un programa d’atenció integrada hospitalària adreçat a la població general, en el qual es coordinen diversos nivells d’atenció (atenció primària, cures intensives, cures intermèdies i a llarg termini). L’atenció especialitzada, que inclou hospital d’aguts, hospital d’atenció intermèdia i centres  de llarga estada (residències), ha redissenyat i reorganitzat aquest model de prestació de serveis mitjançant acords mutus. L’assistència social que reben els pacients procedeix de diversos nivells assistencials i està ben coordinada amb els serveis socials del territori, el qual administra la Llei de la Dependència. Tots els pacients reben una avaluació exhaustiva que permet dissenyar un pla d’intervenció amb una atenció individualitzada d’acord amb el pacient i la seva família.